Menu

Očkování proti pneumokokům v dospělosti

V USA každoročně zemře v důsledku pneumokokových infekcí odhadem kolem 4000 lidí, v převážné většině dospělých. (V České republice lze předpokládat, že v důsledku pneumokokových infekcí zemřou každoročně až stovky dospělých lidí).

PPSV23

23-valenntí pneumokoková polysacharidová vakcína (PPSV23, v ČR Pneumo23, Sanofi Pasteur) je v USA doporučena k prevenci invazivních pneumokokových onemocnění (IPO) u dospělých od roku 1997. 1 dávku vakcíny mají dostat všichni dospělí ve věku 65 let nebo vyšším. 1 dávka vakcíny je též doporučena pro dospělé ve věku 19-64 let, pokud mají chronická onemocnění, např. kardiovaskulární choroby, plicní nemoci včetně astmatu, diabetu, alkoholismu, chronických jaterních nemocí a včetně kuřáctví a také všichni rezidenti pečovatelských domů a zařízení dlouhodobé péče.

Dospělí ve věku 19-64 let s nejvyšším rizikem IPO by měli dostat 2 dávky PPSV23 v minimálním intervalu 5 let. K těmto vysoce rizikovým osobám patří lidé s funkční nebo anatomickou asplenií a lidé s imunokompromitujícími stavy, včetně imunosupresivní terapie. Lidé, kteří dostali 1 nebo 2 dávky vakcíny dříve než v 65 letech by měli dostat ještě 1 dávku v 65 letech nebo později, nejdříve 5 let od předchozí dávky. Osoby, které dostaly 1. dávku v 65 letech nebo později, nepotřebují žádnou další dávku.

PCV13

13-valentní pneumokoková konjugovaná vakcína (PCV13, Prevenar13, Pfizer) je schválena k používání u osob nad 50 let věku v Evropě i USA (od prosince 2011). ACIP (americký Poradní sbor pro imunizační postupy) zatím nedoporučil plošné používání PCV13 pro dospělé žádné věkové kategorie. Podobně jeho britská obdoba (JCVI) nedoporučuje plošné používání PCV13 v dospělé populaci. 

V červnu 2012 ACIP odhlasoval doporučení k očkování PCV13 u dospělých (od 19 let) s imunokompromitujícími stavy, funkční nebo anatomickou asplenií, únikem mozkomíšního moku a kochleárním implantátem. Dospělými s těmito onemocněními mají mnohem vyšší riziko IPO. Přes výrazný nepřímý účinek plošné vakcinace dětí na pokles IPO v dospělé populaci principem kolektivní imunity tento nepřímý efekt nebyl tak dramatický u imunokompromitovaných dospělých. Z důvodu extrémně vysokého zatížení imunokompromitovaných dospělých a vzhledem k tomu, že nelze předpokládat eliminaci PCV13 sérotypů u imunokompromitovaných dospělých používáním vakcíny u dětí, ACIP doporučuje očkovat tuto rizikovou skupinu. Protože PCV13 nepokrývá všechny vyvolávající sérotypy, ACIP doporučuje osobám s těmito rizikovými faktory obě vakcíny PPSV23 a PCV13.

Lidé ve věku 19-64 let s výše uvedenými rizikovými faktory, kteří nebyli očkováni žádnou pneumokokovou vakcínou, by měli dostat 1 dávku PCV13 následovanou 1 dávkou PPSV23 o nejméně 8 týdnů později. U dospělých s indikací další dávky PPSV23 by měla být tato dávka podána nejméně 5 let po aplikaci předchozí (první) dávky.

Dospělí s těmito vysoce rizikovými faktory, kteří již v minulosti dostali PPSV23 by měli dostat 1 dávku PCV13 nejméně 1 rok po poslední dávkce PPSV23. Pokud je indikována 2. dávka PPSV23, nesmí být podána dříve než 8 týdnů po PCV13 a 5 let po předchozí dávce PPSV23.

Česká vakcinologická společnost doporučila širší indikace PCV13 v dospělém věku již v roce 2012. Autor tohoto webu s doporučením nesouhlasí, protože podle jeho názoru nebylo vytvořeno na základě dostatečné evidence. Data podporující toto doporučení byla publikována až v dubnu 2014. Studie CAPiTA (Community-Acquired Pneumonia Immunization Trial in Adults) prokázala účinnost PCV13 v ochraně seniorů proti pneumokokové pneumonii.  Do studie bylo zařazeno téměř 85 000 seniorů (nad 65 let), kteří byli randomizovaní do skupin s vakcínou nebo s placebem. Primárním cílem studie bylo zjištění ochrany proti první epizodě pneumokokové komunitně získané pneumonie způsobené vakcinačním typem. Sekundárními cíly bylo zjištění ochrany proti první epizodě nonbakteremické/noninvazivní pneumokokové komunitně získané pneumonie způsobené vakcinačním typem a ochrana proti proti invazivními pneumokokovému onemocnění způsobenému vakcinačním typem. PCV13 měla 45% účinnost v prevenci pneumonií (oba cíle) a 75% účinnost v prevenci invazivního pneumokokového onemocnění. V porovnání s placebem vakcína neměla více závažných nežádoucích účinků. Tato studie zatím neovlivnila doporučení pro očkování dospělých proti pneumokokům, nicméně v blízké době lze očekávat změny ve smyslu většího používání 13-valentní konjugované vakcíny na úkor 23-valentní polysachartidové vakcíny (která proti pneumonii není účinná).

Zdroje:

1. Latest Adult Pneumococcal Vaccine Recommendations

2. Moderate Pneumonia Protection With PCV-13 in the Elderly

Viz také: http://www.medscape.com/viewarticle/773061?src=nl_topic

Poslední aktualizace textu: 8.4.2014