Menu

Vývoj, registrace, výroba a doporučení vakcín

Výzkum

Výzkum základních znalostí o organismu, patogenezi a imunitní reakci, která se považuje za protektivní, probíhá především na akademickém poli a je sponzorován vládou, i když i zde mají důležitou roli soukromé firmy. Soukromé firmy mají vedoucí úlohu při stanovení potenciálních kandidátních vakcín a provedení preklinického výzkumu i klinických studií. Prelicenční klinické zkoušení je rozděleno na 3 fáze: fáze I, většinou s Na prelicenčním vývoji očkovacích látek se podílí i České republika. Účastní se vývoje např. vakcín proti rotavirovým, pneumokokovým a meningokokovým infekcím, proti chřipce, planým neštovicím a pásovému oparu. Některé z těchto očkovacích látek již byly registrovány.

Výroba

Za výrobu očkovacích látek jsou odpovědné primárně soukromé firmy. Vakcíny vyrábí jen velmi málo výrobců, velkých firem, které kromě vakcín vyrábí i jiné léky. Některé u nás dostupné očkovací látky jsou jen od jednoho výrobce (např. polysacharidová pneumokoková vakcína), většina u nás komerčně využívaných vakcín má určitý stupeň konkurence (2 výrobci).

Vakcinační politika

V USA jsou 2 hlavní výbory, které vytváří doporučení pro očkování dětí: Výbor pro infekční nemoci (Committee on Infectious Diseases, COID) při Americké akademii pediatrie (AAP) a Poradní výbor pro imunizační postupy (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) při při Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Minimálně jednou za rok AAP, ACIP a Americká akademie rodinných lékařů (American Academy of Family Physicians, AAFP) vydávají harmonizované imunizační schémata pro všechny věkové kategorie. COID se skládá primárně z akademických odborníků na dětské infekční nemoci s vazbami na praktikující pediatry, profesní organizace a vládní agentury včetně FDA (Food and Drug Administration), CDC a Národní institut zdraví (National Institutes of Health, NIH). Doporučení COID musí být schváleno Radou ředitelů Americké akademie pediatrie (AAP Board of Directors). ACIP se skládá z 15 členů, kterými jsou akademičtí odborníci na infekční nemoci (dětské i dospělé), rodinní lékaři, státní a lokální úředníci veřejného zdraví, zdravotní sestry a spotřebitelé. ACIP má také rozsáhlé vazby na reprezentace hlavních odborných společností, vládních agentur, organizace řízené péče a další. Doporučení AAP jsou publikována v "Červené knize" (Red Book) a v časopise Pediatrics. Doporučení ACIP se stávají oficiálními po schválení ředitele CDC a jsou publikována v Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR).

V Evropě neexistuje centralizovaná politika pro doporučená očkovací schémata. Evropská léková agentura (European Medicines Agency, EMA) pouze centralizovaně schvaluje registrace vakcín. Jednotlivé země vytváří samostatně svoje očkovací kalendáře, které se výrazným způsobem odlišují. Očkovací politika Evropy je v porovnání z USA výrazně méně účinná. V České republice je očkování proti omezenému množství infekčních onemocnění dáno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Pro dostupná očkování proti některým infekcím v České republice neexistují žádná oficiální doporučení. Ministerstvu zdravotnictví radí Národní imunizační komise (NIKO). Odbornou společností zabývajícím se očkováním je Česká vakcinologická společnost. Na webu NIKO ani České vakcinologické společnosti v době vytváření této stránky není příliš odborných informací.

Financování vakcín

V České republice jsou vyhláškou stanoveny očkovací látky, které jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. U těchto (povinných) očkování se poskytovatelé (praktičtí lékaři) na financování nepodílejí, úhrada je provedena pojišťovnou přímo distributorovi očkovacích látek. Zdravotní pojišťovny též hradí konjugované pneumokokové vakcíny pro kojence a HPV vakcíny pro 13-leté dívky v jejich levnějších variantách bez spoluúčasti pacienta. Tyto vakcíny lékaři nakupují od distributora a po aplikaci jim je uhradí zdravotní pojišťovna. Výkon očkování hradí v obou případech zdravotní pojišťovna lékaři. Nepovinná očkování si hradí pacient (resp. rodič) sám. Zdravotní pojišťovny na některá očkování menšími částkami přispívají.

V USA je 55-60% vakcín rutinně podávaných dětem a adolescentům (do 19 let) zakoupeno prostřednictvím kontraktu vyjednaného mezi federální vládou a výrobci očkovacích látek. Většina z nich je čerpána prostřednictvím federálního programu Vaccines for Children (VFC), určeným pro děti v Medicaid, děti bez zdravotního pojištění (uninsured), děti, jejichž pojištění vakcinaci nepokrývá (underinsured) a původním obyvatelům Ameriky a Aljašky.